رهام - هاست لینوکس پرو

رهام 10 گیگابایت پرو

♦ 10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ SSL رایگان
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ ادون دامنه 5 عدد
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام 15 گیگابایت پرو

♦ 15 گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ SSL رایگان
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ ادون دامنه 5 عدد
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام 20 گیگابایت پرو

♦ 20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ SSL رایگان
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ ادون دامنه 5 عدد
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام 25 گیگابایت پرو

♦ 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ SSL رایگان
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ ادون دامنه 5 عدد
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام 30 گیگابایت پرو

♦ 30 گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ SSL رایگان
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ ادون دامنه 5 عدد
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام 35 گیگابایت پرو

♦ 35 گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ SSL رایگان
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ ادون دامنه 5 عدد
♦ پکاپ روزانه - هفتگی