رهام - هاست لینوکس لایت

رهام یک گیگابایت

♦ یک گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام دو گیگابایت

♦ دو گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام سه گیگابایت

♦ سه گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام چهار گیگابایت

♦ چهار گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام پنج گیگابایت

♦ پنج گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام شش گیگابایت

♦ شش گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام هفت گیگابایت

♦ هفت گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام هشت گیگابایت

♦ هشت گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام نه گیگابایت

♦ نه گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی

رهام ده گیگابایت

♦ ده گیگابایت فضای ذخیره سازی
♦ نامحدود ترافیک ماهانه
♦ حافظه ی SSD
♦ محل سرور ایران
♦ کنترل پنل سیپنل
♦ پارک دامنه نامحدود
♦ پکاپ روزانه - هفتگی